EkonomiEkonomi


På dessa sidor kommer vi att hålla er informerade om hur ekonomin i projektet fortskrider och när (samt varför) vi kommer att ta in insatser från er medlemmar.


Insatser

I samband med årsmötet 2015 beslutades att vi skulle ta in en första insats på 500 kr och att föreningen därefter skulle få ta in ytterligare insatser allt eftersom behov uppstår, dock max 5.000 kr per gång.


Redovisning av hittills fakturerade insatser:

Insats 1

2015

500 kr

Insats 2

Nov. 2016

5.000 kr

Insats 3

Feb. 2017

5.000 kr

Insats 4

Maj 2017

5.000 kr

Insats 5

Nov. 2017

5.000 kr
SUMMA


20.500 kr


Enligt stadgarna har vi möjlighet att ta ut upp till 25.000 kr i insats, men vi har en förhoppning om att inte behöva göra det.

Som det ser ut just nu så skall vi klara oss relativt långt på de 20.500 kr som vi tagit in hittills.


Anslutningsavgift

Nu i maj har styrelsen skickat ut den sedan tidigare aviserade anslutningsavgiften på 4.000 kr + moms.

Anslutningsavgiften täcker bl.a. den fysiska installationen hemma hos er.


Budget


Budgetnoteringar

Ursprungsbudgeten upprättades 2014 och med en årlig kostnadsökning på ca 3% landar kostnaden per anslutning med endast kostnadsökningen under de  fyra år som projektet varit igång  på 20.479 kr/anslutning. Det innebär att utöver normal kostnadsökning  så har kostnaden per anslutning stigit med  3.322 kr mot budgeterad kostnad. I den jämförelsen är  inte någon korrigering för  ett överhettat marknadsläge inom fiberentreprenad gjord.


Jämförelse mot andra fiberföreningar

För att få en känsla av hur vi ligger till ekonomiskt i jämförelse mot andra fiberföreningar i vår närhet har vi hört oss för och gjort följande  sammanställning.


Od-Alboga Fiber, 13.400 kr + ansl.avgift.

Svältorna Fiber, 20.500 kr + ansl.avgift.

Lagmansholm-Hol Fiber, 21.071 kr + ansl.avgift.

HRH Fiber (Hoberg-Rensvist-Härene), 21.500 kr + ansl.avgift.


Vi i Svältorna Fiber ligger ganska i mitten av spannet för vad olika fiberföreningar har tagit in i insatser. Det finns några föreningar som landat på en lägre insats än oss, men betydligt fler som landat på en högre insats. Bland de vi varit i kontakt med så varierar insatsen mellan 13.400 kr upp till 27.000 kr. Vi har även efter visst googlande hittat fiberföreningar som tagit in så mycket som 30.000 kr i insats.


Vi ser också att ett antal fiberföreningar har varit tvugna att ändra sina stadgar under det senaste året för att kunna ta ut en högre insats än vad de beslutade om vid projektstart, något som vi i Svältorna Fiber inte behövt göra och som vi inte heller ser som nödvändigt för att kunna ta projektet i mål.