Stadgar

Föreningsstadgar för Svältorna Fiber Ek. För.


Antagna vid föreningens konstituerande stämma 2014-09-11§ 1 FÖRENINGENS NAMN


Föreningens namn (firma) är Svältorna Fiber ek. för.§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och genom


att via ett lokalt fibernät för bredband tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för


bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen skall genom avtal med medlemmarna och


mot betalning (nätavgift, se §7.3 Nätavgift) tillhandahålla dessa en komplett nättjänst


(distributionstjänst). Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna


trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefoni, samt bedriva annan därmed


sammanhängande och förenlig verksamhet.


Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.§ 3 FÖRENINGENS SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE


Föreningens styrelse har sitt säte i Vårgårda kommun.


Föreningens verksamhetsområde är orterna Asklanda, Ornunga, Kvinnestad och Landa, med


omnejd.§ 4 MEDLEMSKAP


Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde.


Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.


Om det är ändamålsenligt och fastighetsägaren gett sitt godkännande kan arrendator eller


hyresgäst jämställas med fastighetsägare.


Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.


Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHET


Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av


föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningen stadgar och beslut.§ 6 INSATSER


Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 kr och högst 25000 kr för


varje inom verksamhetsområdet av medlemmen ägd, ansluten fastighet.


Om det på fastigheten ligger byggnader på helt separata tomter, och som därför inte kan


definieras som en enda primär byggnad med tillhörande sekundära byggnader på samma tomt,


se punkt 6.1 i Fastighetsanslutningsavtal, skall medlemmen delta med ytterligare insatsbelopp


per tillkommande avlämningspunkt.


A v insatsbeloppet ska 500 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknande av


Fastighetsanslutningsavtal, dock senast 30 dagar därefter. Resterande insatsbelopp betalas på


det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


Vid uppsägning av medlemskapet och avgång ur Föreningen återbetalas det lägre


insatsbeloppet, det vill säga 500 kr. Vid försäljning av fastigheten förväntas fastighetsägaren få


tillbaka insatsbeloppet genom överlåtelse av insatsen till köparen i samband med försäljningen.


Den nye fastighetsägaren förutsätts i samband med köpet ansöka om medlemskap och


medlemskapet övergår därmed på denne.§ 7 AVGIFTER


§ 7.1 MEDLEMSAVGIFT


Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock


högst 500 kr.


Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 7.2 ANSLUTNINGSAVGIFT


Varje medlem ska till föreningen betala anslutningsavgift för anslutning av byggnad på


medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.


För Fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av fibernätet tillkommer utöver


insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.


Avgifterna betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 7.3 NÄTAVGIFT


Varje medlem skall löpande betala en nätavgift per anslutning till föreningen i enlighet med


överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.


Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 7.4 ANDRA AVGIFTER


Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen eller


tjänsteleverantören med utgångspunkt i vilka tjänster som avses och deras omfattning.§ 8 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING


Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägningen skall


göras skriftligt till styrelsen.


En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller


motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten


medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att


anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickats till


medlemmen.


Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter 3 månader


sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet


som föranlett avgången har inträffat.


Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men


förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljats medlemskap, upphör medlemskapet i och


med utbetalning till vederbörande rättsinnehavare av det insatsbelopp som återbetalas enligt §6


och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar. Utbetalning skall ske senast 6 månader


efter avgång. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till


annan ägare på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).§ 9 AVGÅNG


Avgång ur Föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.


En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före


räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången


först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgången på grund av uteslutning skall styrelsens


respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.§ 10 STYRELSE


Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem ersättare. Ordförande


väljs på föreningsstämman på ett år, dvs. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämman


som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och ersättare väljs av


föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämman som hålls


andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.


Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.


Ersättare i styrelsen tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.§ 11 FIRMATECKNING


Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.§ 12 REVISORER


På ordinarie föreningsstämman ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två ersättare


för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.§ 13 RÄKENSKAPSÅR


Föreningens räkenskapsår löper från 1 sept till 31 aug.§ 14 ÅRSREDOVISNING


Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie


föreningsstämma.§ 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA


Ordinarie föreningsstämma skall hållas före November månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma


ska följande ärenden behandlas:


l. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollsförare.


2. Godkännande av röstlängd.


3. Val av två justeringsmän.


4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.


5. Fastställande av dagordning.


6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.


7. Beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslut om hur vinsten eller


förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.


8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.


9. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.


1 O. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.


11. Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie stämma.


12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.


13. Val av revisorer och eventuella ersättare.


14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.


15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enl. lag eller stadgarna.§ 16 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA


Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet


ärende, skriftligen begärts av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.


Vid extra föreningsstämman får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.§ 17 RÖSTRÄTT


Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.


Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast


företräda en medlem.§ 18 KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN


Styrelsen kallar till föreningsstämman: Kallelsen skall innehålla en uppgift om de ärenden som


ska behandlas. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie


föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.


Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom e-post eller brev med posten till


samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta


revisorerna om detta per e-post eller brev.§ 19 VINSTFÖRDELNING


Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden


ha skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och


/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till inbetalda avgifter.§ 20 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN


Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till


inbetalda insatser.§ 21 STADGEÄNDRING


Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR


För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte 2014-09-11 intygas


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------